Tuesday, October 27, 2009

SUKUK DAN PERAKAUNAN ZAKAT

Perakaunan zakat di Malaysia diperkemaskan dari semasa ke semasa. Sebuah buku berjudul Panduan Zakat di Malaysia telah diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) pada tahun 2001.

Buku ini diterbit semula oleh Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) dalam bentuk manual dengan judul Manual Pengurusan Pengiraan Zakat pada tahun 2008.

Antara lain tujuan buku Panduan Zakat di Malaysia dan Manual Pengurusan Pengiraan Zakat ialah untuk membantu Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) dalam perakaunan zakat khususnya perakaunan zakat harta.

Menurut buku dan manual tersebut, harta yang diwajibkan zakat boleh dibahagikan kepada dua kategori. Kategori pertama ialah harta yang disepakati seperti emas dan perak, perniagaan, pertanian, ternakan serta hasil galian dan harta karun. Kategori kedua ialah harta yang tidak disepakati seperti pendapatan, simpanan, caruman berkanun serta saham dan bon.

Zakat terhadap harta yang tidak disepakati ini sering menjadi topik perbahasan dalam kalangan cendekiawan Islam. Walau bagaimana pun, pada umumnya kaedah perakaunan zakat terhadap harta yang tidak disepakati ini telahpun dibentuk.

Selain itu satu lagi jenis harta yang tidak disepakati iaitu sukuk masih belum mendapat perhatian tentang perakaunan zakatnya.

Persoalannya ialah, apakah perakaunan zakat ke atas sukuk seperti juga perakaunan zakat saham dan bon? Apakah kaedah yang sama terpakai kepada pendapatan yang diterima daripada sukuk tersebut? Bagaimanakah pula tentang pelaburan diterima daripada sukuk yang ditebus apabila ia telah matang?

Jika sukuk dibenarkan untuk diniagakan di pasaran sekunder, bagaimanakah pula perakaunan zakatnya ke atas keuntungan yang diperoleh?

Pada ketika ini kadar zakat ke atas pendapatan yang tidak disepakati oleh para fuqaha ialah 2.5 peratus. Apakah kadar 2.5 peratus ini masih perlu dikekalkan atau perlu dinilai semula daripada 2.5 peratus kepada kadar baru sama ada 5 peratus ataupun 10 peratus?
Itulah antara persoalan yang memerlukan kajian dan perbincangan yang lebih detail. Ia mesti disokong dengan hujah dan fakta berasaskan al-Qur'an dan al-Sunnah. Jika tidakpun, pendapat dari kalangan cendekiawan Muslim.

No comments: