Friday, October 02, 2009

KAEDAH PERAKAUNAN ZAKAT

Harta wajib zakat boleh dibahagikan kepada dua kategori. Pertama ialah kategori harta yang disepakati seperti zakat emas dan perak, hasil pertanian, harta perniagaan, binatang ternakan dan hasil dari perut bumi. Kedua ialah kategori harta yang tidak disepakati. Antaranya zakat penggajian, pendapatan subsidi, pendapatan daripada pelaburan seperti saham dan bon.

Untuk menyelesaikan masalah ini, maka terdapat beberapa tulisan telah cuba membentuk satu kaedah perakaunan zakat. Ini bertujuan supaya harta zakat yang tidak disepakati itu dapat diqiyaskan kepada harta zakat yang disepakati.

Antaranya ialah tulisan Muhammad Kamal ‘Atiyah (1995). Beliau menyarankan perakaunan zakat berasaskan kategori harta. Menurut beliau, harta yang diwajibkan zakat boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu pertama ialah harta tetap dan kedua ialah harta semasa.

Zakat bagi harta tetap dikenakan ke atas pendapatan yang diperoleh daripada harta tersebut. Kadar zakatnya ialah 5 peratus atau pun 10 peratus. Zakat bagi harta semasa pula dikenakan zakat ke atas harta dan pendapatan yang diperoleh daripada harta tersebut. Kadar zakatnya ialah 2.5 peratus.

No comments: