Monday, September 14, 2009

BAGAIMANAKAH DENGAN ZAKAT HARTA?

Ramadan akan meninggalkan kita. Justeru, akan pergilah juga puasa wajib di siang hari, bersolat sunat tarawih di sebelah malamnya, peluang untuk mendapatkan malam al-qadr yang lebih baik daripada seribu bulan dan kewajipan mengeluarkan zakat fitrah.

Bagi kaedah mengeluarkan zakat fitrah, terdapat beberapa hadis. Antaranya ialah Hadis daripada Ibn Umar yang bermaksud: ”Rasulullah s.a.w telah mewajibkan zakat fitrah pada setiap bulan Ramadan kepada umat Islam, iaitu sebanyak satu gantang kurma atau satu gantang gandum. Kewajipan itu dikenakan kepada keseluruhan orang-orang Islam, merdeka mahupun hamba, lelaki mahupun wanita” (al-Bukhari, No. 1407).

Hadis lain ialah daripada Abu Said Al-Khudri yang bermaksud: “Kami biasanya mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu gantang makanan, satu gantang gandum, satu gantang kurma, satu gantang keju atau satu gantang kismis (anggur kering)” (Muslim, No. 1640).

Kedua-dua hadis di atas mempamerkan bahawa zakat perlu dibayar dengan bahan makanan. Zakat fitrah perlu dibayar dengan bahan makanan utama di kalangan masyarakat tempatan. Satu gantang adalah bersamaan dengan 2.751 kilogram. Para fuqaha bersepakat dalam hal ini dan mengatakan tidak harus menggantikan zakat fitrah dengan mata wang.

Namun begitu, kalangan fuqaha Hanafi terutamanya Abu Yusuf berpendapat sebaliknya. Menurut mereka, zakat fitrah boleh dibayar sama ada dengan bahan makanan utama ataupun dengan mata wang. Pendapat mereka ini juga tidak menampakkan pertentangan malah selaras dengan sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud, “Kayakan mereka (fakir miskin) pada hari itu (Hari Raya)” (ad-Daruqutni, No. 2157).

Dengan itu, untuk mengayakan mereka pada hari raya, maka zakat wajar dibayar dengan mata wang. Malah dalam situasi sekarang, bayaran dengan mata wang mungkin lebih menepati maksud dan semangat Hadis di atas.

Kefarduan zakat fitrah ini mendapat perhatian yang cukup serius di kalangan umat Islam khususnya di Malaysia. Malah sukar untuk mencari mereka yang gagal membayarnya.

Tetapi keseriusan begini kurang terserlah dalam zakat harta. Harta wajib zakat boleh dibahagikan kepada lima kategori. Pertama, emas dan perak; kedua, hasil pertanian; ketiga, binatang ternakan; keempat, harta perniagaan; dan kelima, hasil dari perut bumi. Selain daripada harta-harta tersebut, terdapat harta-harta yang baru wujud atau baru ditemui juga diwajibkan zakat. Antara lain ialah pendapatan daripada sumber laut, pendapatan penggajian dan pendapatan pelaburan.

No comments: